Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD XX lecie w Środzie Śląskiej za 2015 rok.

Środa Śląska, 9 kwietnia 2016 r.

Działając na podstawie Statutu PZD, Regulaminu Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców, uchwały nr. 5/II/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 22 września 2015 r.
Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego przedstawia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD XX lecie w Środzie Śląskiej raport ze swojego działania w 2015 r. wraz z oceną działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Środzie Śląskiej i wnioskiem o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
Komisja została wybrana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 18 kwietnia 2015 r. w składzie trzyosobowym.
Elżbieta Bronowicka -przewodnicząca
Piotr Dubniański – z-ca przewodniczącej
Irena Gotowalska- sekretarz
Ze względu na przyczyny losowe, śmierć wieloletniego działacza społecznego Piotra Dubniańskiego w listopadzie 2015 roku uzupełniono skład osobowy komisji.
Obecny skład Komisji Rewizyjnej:
Elżbieta Bronowicka-przewodnicząca
Irena Gotowalska – z-ca przewodniczącej
Jan Dynia –członek Komisji Rewizyjnej
O zmianach poinformowano Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu.
W działalności Komisja Rewizyjna zawsze koncentrowała się na realizacji przyjętych zadań i obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawy, statutu, regulaminu i uchwał organów statutowych. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Zarząd Okręgowy we Wrocławiu. Wszystkie działania Komisji są udokumentowane, protokoły ewidencjonowane i przechowywane w biurze ROD.
Komisja Rewizyjna przeprowadzając kontrolę czuwała nad zgodnością działań Zarządu ROD ze Statutem i z obowiązującym prawem Polskiego Związku Działkowców.
Działalność gospodarcza i finansowa była sprawdzana przez komisję w oparciu o dokumentację źródłową: miesięczne raporty kasowe, dowody wpłat KP, faktury, rachunki, przelewy, wyciągi bankowe. Na podstawie prowadzonej dokumentacji w ROD zapoznawano się ze sprawami finansowymi. Sprawdzano dokumentację pod względem zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, ustawy, statutu, regulaminu i uchwał organów statutowych.
Wydatki związane funkcjonowaniem i zasadami organizacyjnymi Rodzinnego Ogrodu Działkowego: koszty wynajmu pomieszczeń, koszty związane z zużyciem materiałów i energii, usług, wynagrodzenia, delegacje, ubezpieczenia, wydatki związane z zakupami nowego sprzętu, uzupełnianiem sprzętu oraz wyposażeniem, a także koszty zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji były udostępnione do wglądu przez Komisję Rewizyjną zgodnie z uprawnieniami. Wydatki związane z dbałością o infrastrukturę, oraz troską o sprawy członków Związku, jak również koszty działalności statutowej, koszty szkoleń komisji oraz przedstawicieli Ogrodu były analizowane przez Komisję Wyniki kontroli, badanie sprawozdania finansowego za półrocze 2015 roku oraz badanie sprawozdania finansowego rocznego za 2015 rok a także przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną inwentaryzacja środków pieniężnych, i druków ścisłego zarachowania była przedstawiana do wiadomości Zarządu ROD, oraz Okręgowemu Zarządowi we Wrocławiu . Wszelkie kontrole były sporządzane w formie pisemnej i przeprowadzane przez trzyosobową Komisję Rewizyjną.
Wydatki i koszty analizowane były przez Komisję pod względem zgodności ze stanem faktycznym oraz rzetelności i gospodarności dysponowania środkami.
Opinia wypracowana na podstawie badania dochodów i kosztów działalności oraz wydatków, rozrachunków strat i zysków majątku pozwalała określić kondycję finansową Rodzinnego Ogrodu Działkowego, priorytety w wydatkowaniu środków.
Na podstawie Regulaminu Kontroli Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców zgodnie z określonymi zasadami kontroli komisja przeprowadziła badanie całokształtu działalności Zarządu, oraz badanie sprawozdań finansowych. Pozytywna opinia i ocena na podstawie wyników kontroli była przedstawiana w formie ustnej i pisemnej na posiedzeniach Zarządu ROD .Zgodnie z procedurą rozliczeń przed złożeniem rozliczeń finansowych w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu należy uzyskać akceptację sprawozdania finansowego ROD przez Komisję Rewizyjną. Procedura ta jest stosowana w naszym ROD. Pragnę podkreślić zaangażowanie członków komisji w wypełnianiu zadań i przyjętych obowiązków poprzez uczestnictwo w działaniach kontrolnych jak również działaniach wspomagających takich jak uczestnictwo w zespołach ds. przeglądu działek, komisjach inwentaryzacyjnych oraz bieżącą współpracę z Zarządem mającą znaczenie dla funkcjonowania ogrodu i interesów działkowców. Dowodem tego są udokumentowane działania Komisji Rewizyjnej.
W związku z nową ustawą o ROD zwiększyły się obowiązki oraz dodatkowe zadania zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie.
Ocena Działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających z bezpośredniego uczestnictwa Komisji Rewizyjnej w działaniach Zarządu ROD oraz udział przewodniczącej Komisji Rewizyjnej we wszystkich comiesięcznych posiedzeniach Zarządu ROD – Komisja Rewizyjna stwierdza, że postawione przed Zarządem zadania były realizowane zgodnie z ustawowymi założeniami obowiązującym prawem, oraz przyjętym na Walnym Zebraniu rocznym planem pracy uwzględniając zadania inwestycyjne w ramach naszych możliwości finansowych. Zarząd ROD w nowym uzupełnionym składzie kontynuuje sprawdzone działania na rzecz rozwoju ogrodu, prowadzi ewidencję działek i wszystkie sprawy Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,obraduje na posiedzeniach, podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Uchwały Zarządu sporządzane są w formie pisemnej. Zarząd gromadzi i przechowuje środki finansowe ogrodu na koncie bankowym, przyjmuje od członków PZD składki członkowskie i inne wpłaty na rzecz ogrodu. Upoważniony członek Zarządu-skarbnik przyjmując wpłaty wydaje wpłacającym pokwitowanie imienne z datą i określeniem tytułu płatności oraz wysokości wpłaty. Zarząd ROD stara się zapewnić bezpieczeństwo na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego współpracując ściśle miejscową z Policją i Strażą Miejską. Wspólne działania i uczestnictwo prezesa ROD w akcyjnych patrolach prowadzonych przez Policję w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo. Naprawa i wymiana ogrodzeń starych, montaż nowego ogrodzenia sukcesywnie sprzyja poprawie warunków w ogrodzie, a zamykanie furtek bram wjazdowych do ogrodu w istotny sposób utrudnia wejście nieproszonych gości do ogrodu. W dalszym ciągu nie ma gospodarza Ogrodu. W czasie sezonu działkowego wykorzystywano zakupiony traktor do koszenia traw, podejmowano doraźne działania, aby zapewnić porządek w Ogrodzie. Ten stan trwa nie sprzyja stabilizacji, działania nie są w pełni skuteczne tymczasowe rozwiązania zwiększają koszty utrzymania Ogrodu – nie ma stałego gospodarza Ogrodu.
Zarząd ROD co miesiąc odbywał posiedzenia. Główna tematyka dotyczyła bieżących zadań i spraw organizacyjnych. Podejmowano uchwały o przyjęciu w poczet działkowców nowych członków i przyjęciu rezygnacji z użytkowania działek. Przygotowywano roczny plan pracy uwzględniając zadania do realizacji. Prezes Zarządu ROD zapoznawał Zarząd w pełnym składzie z realizacją bieżących zadań na comiesięcznych posiedzeniach. Współpraca z Urzędem Miejskim, Policją i Strażą Miejską są przykładem zainteresowania, oraz wspierania przez lokalne społeczności użytkowników Ogrodu.
Prowadzenie spraw finansowych przez księgową Ryszardę Dąbrowską jest na bieżąco, zgodnie ze stanem faktycznym. Wszystkie operacje finansowe realizowane zgodnie z ZPK i ustawą o rachunkowości.
Komisja Rewizyjna dokonując oceny całokształtu działalności Zarządu ROD po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015 przez trzyosobowy zespół Komisji Rewizyjnej 25 lutego 2015 roku stwierdza zachowanie ciągłości bilansowej.
Wartość majątku trwałego i inwestycji na 31.12.2015 r. Wynosi 130.631,05 zł dane są zgodne z ewidencją księgową, inwentaryzacją i książką środków trwałych.
Przychody ogółem w roku 2015 wyniosły 38 810,02 zł
koszty w roku 2015 ogółem wyniosły 36 930,78 zł
wynik działalności za rok 2015 zamyka się nadwyżką w wysokości 1 879,24zł
Przychody działalności statutowej, oraz uchwalone na walnym zebraniu opłaty na rzecz Ogrodu zostały naliczane prawidłowo, a wynik jest zgodny ze stanem faktycznym. Realizacja składek członkowskich 98%.

Sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31.12.2015 r.,którego bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 154 470,65 zł zamyka się wynikiem finansowym nadwyżką w wysokości 1 879,24zł jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości zgodne z dokumentacją i stanem faktycznym. Zostało zatwierdzone przez Okręgowy Zarządu we Wrocławiu
Komisja Rewizyjna stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania za 2015 rok.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej ROD
1.Elżbieta Bronowicka
2.Irena Gotowalska
3. Jan Dynia

Środa Śląska, 09.04.2016 r.